Gradski program za mlade grada Karlovca 2020. - 2023.

Kategorija: Vijesti

Gradski program za mlade grada Karlovca za period od 2020. do 2023. godine od sada možete naći i u online obliku na stranici udruge Carpe Diem. Dokumentu možete pristupiti putem ovog LINKA, a u nastavku teksta možete pročitati osnovne informacije o programu i njegovom nastanku.

Grad Karlovac je u sklopu projekta #Karlovac – grad za mlade pristupio izradi trećeg Gradskog programa za mlade (u daljnjem tekstu Program). Svrha Programa je kontinuiran i strateški definiran odnos prema mladim osobama kroz definiranje područja od interesa mladih u suradnji sa mladima i donositeljima odluka. Program se bazira na strukturiranom dijalogu između donositelja odluka i mladih u Karlovcu čija je karakteristika pozivanje i uključivanje mladih u cjelokupni proces izrade Programa – kroz ispitivanje i analizu potreba mladih, zajedničku suradnju na tematskim radionicama te sudjelovanje u izradi i komentiranju finalne verzije teksta Programa. Treći Program za mlade grada Karlovca temeljni je dokument pomoću kojeg će se nastaviti regulirati djelovanje na različitim područjima od interesa za mlade i tako poboljšati kvaliteta njihovog života te ojačati suradnja između Grada Karlovca, Savjeta mladih i udruga mladih i za mlade.

Ciljevi izrade Programa kroz projektne aktivnosti su:

1. Poboljšati uvjete života mladih na području grada Karlovca – kroz izradu i donošenje trećeg Gradskog Programa za mlade grada Karlovca Grad Karlovac će definirati svoje aktivnosti prema mladima te poboljšati njihov položaj. Kroz defi niranje ciljeva, mjera i zadataka, koji će se provoditi u suradnji sa različitim dionicima poput udruga mladih i za mlade, Savjetom mladih grada Karlovca i Savjetom mladih Karlovačke županije, školama i sl., moći će se ciljano djelovati na ona područja koja su najosjetljivija i najbitnija za mlade. Kroz identitet mladih, koji će sudjelovati u izradi ovog programa, utvrdit će se njihov društveni potencijal te će se pružiti podrška u sazrijevanju i integraciji u društvo kako bi aktivno doprinosili pozitivnim društvenim promjenama.

2. Doprinijeti razvoju strukturiranog dijaloga u gradu Karlovcu – kroz strukturirani dijalog donositelji odluka savjetuju se s mladima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih. Cilj strukturiranog dijaloga je osigurati da mišljenja i preporuke mladih nađu svoje mjesto u politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio njihov položaj u lokalnoj zajednici. Iz tog razloga izuzetno je važno mlade ljude na području Karlovca upoznati s političkim djelovanjem kao jednim od načina rješavanja značajnih pitanja za njihov život. Ovaj projekt je odlična prilika za nastavak takvog procesa jer Grad Karlovac uspješno već 10 godina uključuje i uvažava mišljenja i realne potrebe mladih u svojem okruženju.

3. Dodatno osnažiti mlade s područja grada Karlovca za aktivno sudjelovanje u donošenju i praćenju lokalnih politika – javne politike prilično su apstraktan pojam za mlade ljude posebice jer poprimaju konotacije političkog djelovanja što mladi često izbjegavaju. Proces uključivanja mladih u procese donošenja i praćenja politika važno je iskustvo za mlade. Tu je bitna uloga Savjeta mladih grada Karlovca kao spone između mladih i JLS-a te svih udruga mladih i za mlade, koji na taj način postaju svjesni potrebe za aktivnim sudjelovanjem kada vide da je njihov stav uvažen i bitan.