LOGO 06 Bijelo

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Karlovca koji svojim radom osigurava utjecaj mladih na donošenje odluka za razrješavanje njihovih problema i bolji položaj u lokalnoj sredini.

Sjedište Savjeta mladih je u Centru za mlade u Grabriku.

Članovi ovog tijela su:                                               Zamjenici:                                                                          
1. Bedeniković Ivan                                                      1. Huljina Krunoslav
2. Franjković Romana                                                  2. Kapučija Magdalena
3. Burja Marija                                                              3. Crnić Dario
4. Karas Ivan                                                                 4. Jakovac Dino
5. Staković Leo                                                              5. Tonković Filip
6. Goršić Valentino                                                       6. Mihalić Matea
7. Lončar Petra                                                              7. Petrunić Magdalena
8. Šprajcer Nikola                                                          8. Magdić Antonio
9. Žibrat Matija                                                               9. Ćeškić Lucija

 

Djelokrug Savjeta mladih:

Savjet mladih je savjetodavno tijelo koje treba aktivno zagovarati interese mladih prema tijelima lokalne samouprave. Članovi/ice Savjeta mladih održavaju redovite sastanke s udrugama mladih i za mlade te drugim organizacijama koje okupljaju mlade te javno zagovaraju sudjelovanje mladih u donošenju i provođenju politike za mlade na lokalnoj razini.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih:

 • raspravlja o pitanjima značajnima za rad savjeta mladih,
 • raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradske skupštine koja su od interesa za mlade,
 • predlaže Gradskoj skupštini donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih,
 • predlaže Gradskoj skupštini raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređenje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja,
 • daje mišljenje Gradskoj skupštini prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređenje položaja mladih,
 • sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Gradskog programa djelovanja za mlade,
 • izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 • predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
 • skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 • potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže Gradskoj skupštini financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,
 • obavlja i druge poslove od interesa za mlade.