Karlovačka Županija objavila poziv za Županijski savjet mladih

Kategorija: Staro

Županijska skupština je 20. rujna objavila javni poziv za predlaganje kandidata za članove Županijskog savjeta mladih.

TEKST POZIVA:

1. Kandidate za članove Županijskog savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.
2. Kandidati za članove Savjeta mogu biti osobe s prebivalištem na području Karlovačke županije u dobi od petnaest do dvadeset devet godina.
3. Bira se ukupno jedanaest članova Savjeta na mandat od dvije godine.
4. Svaki predlagatelj može predložiti najviše dva kandidata za člana Savjeta.
Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji se može podići u Karlovačkoj županiji – Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje ili na WEB stranici Karlovačke županije.
5. Postupak kandidiranja svaki od predlagatelja provodi na način propisan svojim općim aktima, a prijedlog potpisuje ovlaštena osoba predlagatelja i ovjerava pečatom.
Uz prijedlog kandidata prilaže se uvjerenje PU o prebivalištu kandidata ne starije od 6 mjeseci, preslika rodnog lista ili preslika domovnice te potpisana izjava kandidata da prihvaća kandidaturu za člana Savjeta.
6. Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 15 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom tisku.
7. Prijedlog kandidata dostavlja se na adresu – Županijska skupština, ulica A. Vraniczanya broj 2, Karlovac s naznakom „za Savjet mladih” ili predaje neposredno u pisarnicu Županije (Ulica A. Vraniczanya broj 6, Karlovac)
8. Odluku o izboru članova Savjeta donijet će Županijska skupština u skladu sa svojim Poslovnikom.